تبلیغات
علوم تجربی راهنمایی
علوم تجربی راهنمایی
 
قالب وبلاگ

1-انرژی را تعریف کنید 

 2- واحد اندازه گیزی انرژی چیست

3_ صورت های مختلف انرژی را نام ببرید

4- انرژ ی نورانی را تعریف کنید مثال بزنید

 5- انرژ ی مکانیکی را تعریف کنید مثال بزنید

 6- انرژ ی صوتی را تعریف کنید مثال بزنید

 7- انرژ ی گرمایی را تعریف کنید مثال بزنید

 8- انرژ ی شیمیایی را تعریف کنید مثال بزنید

 9- انرژ ی هسته ای را تعریف کنید مثال بزنید

 10- انواع انرژی را نام ببرید

 11- انرژی جنبشی چیست و شامل چه صورت هایی از انرژی است

 12_ انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد

13- انرژی پتانسیل چیست و شامل چه صورت هایی از انرژی است

 14_ انرژی پتانسیل یک جسم به چه عواملی بستگی دارد

15- برای آنکه کاری انجام شود چه تغییری باید در انرژی به وجود آید

 16ـ استارت اتوموبیل انرژی..........................را به.........................تبدیل می كند

17ـ بریدن چوب با اره انرژی..........................را به.......................تبدیل می كند                                                       

 18ـ دینام  دوچرخه انرژی...........................را به.........................-تبدیل می کند.                                              

  19 ـ  سوختن چوب انرژی ......................را به...................تبدیل می كند                                                

 20ـ ماشین لباس شویی انرژی...................را به....................تبدیل می كند                                                

21 ـ موتور هواپیما انرژی-....................-را به....................تبدیل می كند

22ـ باطری معمولی انرژی......................را به...................تبدیل می کند.                                                 

 23ـ كرم شب تاب انرژی.....................-را به............................تبدیل می كند

24ـ گوارش غذاانرژی........................را به.......................تبدیل می کند.                                                               

15 ـ بلند گو انرژی.............را به...............تبدیل می كند.


26ـ بخاری نفتی انرژی.......................را به..................و............-تبدیل می كند.                                                                                     

27  ـ ژنراتورانرژی-....................را به........................تبدیل می كند

28ـ انرژی خورشیداز تبدیل انرژی............................به......................... و........................به وجود آمده است

29ـ    گیاهان در هنگام غذا سازی انرژی......................... را به.........................تبدیل می كنند

30ـ باطری خورشیدی انرژی........................را به.........................تبدیل می كند

31ـ لامپ انرژی.......................... را به......................و................تبدیل می كند

32ـ بخاری برقی انرژی................... را به.....................و......................تبدیل می كند

33ـدر یک ایستگاه مخابراتی انرژی........................را به..........................تبدیل می شود

34ـ تفاوت تبدیل انرژی در لامپ بخاری برقی چیست

 35ـ توپی به طرف زمین  رها می شود پس از هر بار برخورد با زمین كمتر بالا می رود چرا؟

 

36ـ كدام وسیله انرژی مكانیكی را به گرمایی و نورانی تبدیل

می كند(               )

37ـ شخصی به جرم 52كیلو گرم از ارتفاع 3 متری بالا می رود چقدر انرژی مصرف كرده است

 

41 وقتی جسمی را به صورت افقی می كشیم انرژی....................به ...........................تبدیل می شود

42ـوقتی جسمی از بالا به پایین رها شود انرژی...........................به........................-تبدیل می شود

43 ـ وقتی جسمی از پایین به طرف بالا رود انرژی.........................به ......................تبدیل می شود

44ـ كمان كشیده شده دارای چه انرژی است ؟ وقتی زه كمان رها

می شود چه تبدیل روی میدهد

45ـ  (وزنه آویزان به سقف )و( فنر فشرده شده) و( فنر كشیده شده) چه نوع انرژی دارند (با دلیل) 

46ـ قانون پایستگی انرژی را تعریف كنید

47 ـ انرژی پتانسیل را تعریف كنید شامل چه صورت هایی از انرژی است

48ـ انرژی  گرمایی به………….  مولكول های هر  جسم بستگی دارد

 

1ـ انرژی پنهان در بنزین جزء انرژی-------است

1)جنبشی      2) پتانسیل   3ـ گرمایی      4ـ نورانی

2ـ كدام یك فقط انرژی پتانسیل دارند

1) آبی كه از آبشار فرو می ریزد2  ـ برگی كه روی آب شناور است

3) كیفی كه روی میز قرار دارد     4ـ كودكی كه از سرسره پایین می آید

3ـ كدام وسیله از نظر تبدیل انرژی برعكس هم عمل می كنند

1) توربین ـ موتور الكتریكی          2ـ هم زن برقی ـ بخاری برقی

3) گوشی تلفن ـ میكروفون            4ـ  میكروفون ـ دهنی  تلفن

4ـ كدام دسته از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی مانند هم هستند.

1) اتو ـ مخلوط كن ـ بخاری برقی            2) پنكه ـ همزن برقی ـ چرخ گوشت        3 ) پلو پز برقی ـ بخاری برقی ـ بخاری گازی           4) یخچال ـ جارو برقی ـ پلو پز برقی

5ـ  كدام دسته از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی شبیه هم هستند.

1) بخاری برقی ـ بخاری گازی ـ بخاری نفتی    2) همزن دستی ـ همزن برقی ـ مخلوط كن

3)كتری برقی ـ جارو برقی ـ یخچال            4)   پلو پز ـ سماور برقی ـ اتو

6ـ تبدیل انرژی كدامیك از گزینه های زیر شبیه همزن دستی است

1) همزن برقی    2) مخلوط كن   3) قایق پارویی 4ـ آب میوه گیری

7ـ غذاها دارای چه انرژی هستند

1) گرمایی         2) ماهیچه ای        3) صوتی         4) شیمیایی

8ـ وقتی كامیونی ترمز می كند انرژی جنبشی آن چه می شود

1) از بین می رود                2) به انرژی پتانسیل تبدیل می شود

3) به انرژی مكانیكی تبدیل می شود         4) به انرژی گرمایی تبدیل می شود   

9ـ كدام انرژی ها هم به صورت جنبشی و هم به صورت پتانسیل است

1)مكانیكی ـ گرمایی   2ـ مكانیكی ـ صوتی   3ـ مكانیكی ـ الكتریكی  4ـ مكانیكی

10) میزان انر ژی پتانسیل  گرانشی  یك جسم به چه عواملی بستگی ندارد

1ـ جرم       2ـ حجم      3ـ وزن      4ـ ارتفاع

11- واحد اندازه گیری انرژی چیست

نیوتن          گرم         ژول           کیلو گرم

12-    کدام صورت انرژی می تواند باعث تغییر حالت مواد شود

مکانیکی       گرمایی          نورانی        صوتی

 

 

   سئوالات فصل 4 اول راهنمایی

1ـ ماده مخلوط را تعریف كنید

 2ـ مخلوط به 2 دسته تقسیم می شوند نام ببرید

 3ـ خصوصیات مخلوط همگن (یا محلول) را بنویسید( مثال بزنید)

 4ـ خصوصیات مخلوط ناهمگن را بنویسید( مثال بزنید)

 5ـ هوا ی اطراف ما مخلوطی از چه موادی است

 6ـ هوا چه نوع مخلوطی است چرا

 7ـ هر محلول از 2 قسمت تشكیل شده نام ببرید

 8ـ حلال را تعریف كنید

 9ـ حل شونده چیست

 10ـ انواع محلول را نام ببرید و برای هر كدام مثالی بزنید

 11ـ در یك محلول مایع در مایع حلال و حل شونده كدام است

 12ـ بهترین حلال چیست دلیل بیاورید

 13ـ  چند حلال را نام ببرید

 14ـ محلول سیر شده را چگونه تهیه می كنند

 15ـ انحلال پذیری را تعریف كنید

 16ـ از بیشتربن تا كمترین انحلال پذیری  در آب را بنویسید

(گچ ـ نمك ـ آهك ـ شكر)

 17ـ محلول سیرشده كدام یك از مواد بالا سنگین تر و كدام سبك تر است چرا

 18ـ دما چه اثری بر حل شدن مواد در آب (انحلال پذیری) دارد

 19ـ از چه خاصیتی برای تولید نبات استفاده می شود

 20ـ آب كربنات دار چیست

 21ـ علت اضافه كردن كربن دی اكسید به نوشابه چیست

 22ـ گاز كربن دی اكسید موجود در نوشابه را چگونه به دست

می آورند

 23ـ چه عواملی بر حل شدن گاز در آب اثر می گذارد

 24ـ ماهی در آب سرد اكسیژن بیشتری در اختیار دارد علت چیست

 25ـ روش های جداسازی اجزای یك مخلوط را بنویسید

 26ـ از چه وسایلی برای صاف كردن  مخلوط استفاده می شود

 27ـ برای جداسازی چه مخلوط هایی  از سرریز كردن استفاده می شود توضیح دهید

 28ـ تبلور را تعریف كنید

 29ـ برای جداسازی چه مخلوط هایی  از تقطیر استفاده می شود توضیح دهید  

 30ـماده خالص شامل --------و---------است

 31ـ عنصر را تعریف كنید چند عنصر در آزمایشگاه ساخته می شود

 32ـ عنصر به دو دسته ی-----و--------تقسیم می شوند

 33 ـ خصوصیات فلز ها را بنویسید چند عنصر فلزی داریم و مثال بزنید

 34ـ خصوصیات نافلز ها را بنویسید چند عنصرنا فلزی داریم و مثال بزنید

 35ـ تنها فلز مایع-------و تنها نافلز مایع ---------نام دارد

 36ـ هریك از تركیات زیر از چه عناصری ساخته شده

شكر (.....................و........................و............. ..........)

نمك خوراكی _( .......................و....................... )           

آهک (.......................و..................و....................... )

گچ(...........................و.........................و...........................)      

متان(............................و..............................)

كربن مونو اكسید(.......... .................و.............................)   

الکل (.........................و............................و.............................)

 

 37 ـ منظور از خلوص یك ماده چیست

 38ـ وجود ناخالصی در طلا چه كمكی به آن می كند(2 مورد)

 39ـ آلیاژ یا همجوشه را تعریف كنید مثال بزنید

 40ـ شمش آهن از چه عناصری تشكیل شده است

  41 ـ كدام خالص تر و نرمتر و گرانتر است طلای 18 یا 24 عیار

 42ـ كاربرد مواد زیر را بنویسید

استون                     

 تینر (اتر نفت):          

 تترا كلرو اتان          

 
طبقه بندی: سئوالات سال اول راهنمایی،
[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 07:41 ق.ظ ] [ رضا سلطانی ورنکش ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر علوم تجربی مدرسه راهنمایی شهید مومنی ناحیه 4کرج.
این وبلاگ مربوط به دانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ